Z histórie obce

Spisy uložené v budapeštianskom archíve dokladujú, že naša obec bola už v roku 1252 známa ako usadlosť dvoranov slúžiacich na bratislavskom hrade. Od roku 1356 sa obec v písomnostiach objavuje ako šľachtická osada už pod svojim dnešným názvom ODUOR (DVOR).

Hovorí sa, že obec sa v 6. storočí, v čase nadvlády Avarov nenachádzala na svojom súčasnom mieste, ale pri vtedajšej hlavnej ceste vedúcej cez Dunajskú Stredu. Násyp zeme, ktorý sa tiahol pri hraniciach obce, pozostatok Ringu existuje až dodnes. Na tejto vyvýšenine - násype sa v súčasnosti nachádza obecný cintorín a kostol s kaplnkou, po ktorej nesie táto vyvýšenina názov "Kápolnadomb". Archeológovia tu počas vykopávok v roku 1946 našli viacero cenných nálezov z obdobia Keltov a Avarov. Časť z nich je aj v súčasnosti vystavená v Žitnoostrovskom múzeu.

Najstaršou kultúrnou pamiatkou obce je na už spomínanej vyvýšenine postavená malá kaplnka a kostol. Kaplnku vysvätil na počesť Svätej Trojice v roku 1735 vtedajší bratislavský biskup István Bakó. Svätá Trojica je aj dnes patrónom kostola a obce, preto sa každoročne v nedeľu nasledujúcu po sviatku Turíc konajú v obci hody. Z pôvodného oltára nachádzajúceho sa v kaplnke sa do dnešného dňa zachoval iba barokový obraz Svätej Trojice.

Interiéry kostola boli v roku 1972 vyzdobené zaujímavými freskami. Na spodnej časti fresky sa nachádzajú 4 písmená AMDG, čo v latinčine znamená: AD MAIOREM DEI GLORIAM, po slovensky "Väčšej sláve Bohu". Za povšimnutie stojí aj okolo roku 1830 postavený dom nachádzajúci sa v obci a okolo roku 1890 postavená kúria, toho času patriaca doktorovi Wippern János, konzulovi vtedajšej monarchie.

V údolí kostola, hneď pri obecnom cintoríne sa nachádza jaskyňa "Lourdes".

Okrem zväčša úrodnej pôdy, ktorá bola ešte donedávna základom existencie väčšiny tunajších obyvateľov sa v katastri obce nachádza hlavne množstvo močarísk a mokrade. Najmočaristejšia oblasť obce je známa ako "Mocsola", najbližšie k rieke Malý Dunaj sa nachádza hon s názvom "Rét". 750-te narodeniny oslavujúca obec má svoj vlastný erb a vlajku, na ktoré je právom pyšný každý obyvateľ, pretože je nielen odrazom minulosti, ale aj vzorom do budúcnosti. Erb s červeným podkladom zobrazujúci obrnenú ruku so strieborným mečom bol v roku 1910 uznaný ako erb našej obce vtedajším kráľovským ministerstvom vnútra.

Cez históriu k súčasnosti

Zásadný zlom v histórii obce Malé Dvorníky nastal v roku 1960, kedy bola zlúčená so susednou obcou Veľké Dvorníky.

Až od roku 1990 sú Malé Dvorníky znovu samostatnou a vďaka usilovnej práci, starostlivosti a snahe tunajších obyvateľov aj upravenou a modernou obcou. V priebehu rokov 1993 - 2000 bol v Malých Dvorníkoch postavený, a v roku 2000 otvorený Obecný dom, ktorý je zároveň aj Obecným úradom. V roku 2002 bolo odovzdané nové športové ihrisko, od toho istého roku sa v tesnej blízkosti Obecného domu nachádza aj netradičné odpočívadlo s trstinovou strechou určené v prvom rade pre návštevníkov obce. Okrem rekonštrukcie a výstavby komunikácií a chodníkov, s dôrazom na cyklistické chodníky obce sa za posledné roky v obci uskutočnila aj výstavba 18 nových bytových jednotiek, modernizácia verejného osvetlenia, a pre deti a mládež aj výstavba moderného detského ihriska. V roku 2005 došlo v katastri obce k vytvoreniu hospodárskej zóny, v ktorej dnes aktívne vykonávajú svoju - okrem podnikatelov na území obce - podnikateľskú činnosť 3 firmy. Vďaka nim je priamo v obci dostatok pracovných miest nielen v oblasti poľnohospodárstva, ale aj priemyslu.