Výstavba kanalizačnej siete v obci Malé Dvorníky

« Späť
 

Obec v roku 2020 plánuje uskutočniť rôzne investičné aktivity. Z toho najväčšou a najnáročnejšou bude výstavba kanalizačnej siete.

Systém podtlakovej (vákuovej) kanalizácie bol navrhnutý vzhľadom na konfiguráciu terénu (územie obce má rovinatý charakter) a geologickú skladbu riešeného územia. Jeho výhodou sú predovšetkým: malé zásahy do spevnených a nespevnených plôch v obci, malé profily navrhnutej kanalizácie, z čoho vyplýva aj menšia šírka zemnej ryhy, ochrana životného prostredia, hlavne ochrana spodných vôd pred kontamináciou. Podtlakové odkanalizovanie funguje na princípe vyvodenia podtlaku v stokovej sieti, do ktorej sa cez domový sací ventil na domových prípojkách nasávajú odpadové vody z jednotlivých nehnuteľností. Celý systém má centrálnu podtlakovú stanicu, v ktorej sa pomocou vákuových čerpadiel vytvára podtlak v zbernej nádrži. Odpadové vody sa vplyvom udržovaného podtlaku v celom systéme do zásobníku nasávajú pri každom otvorení sacieho ventilu na niektorej z domových prípojok. Sacie ventily sú osadené v zberných šachtách na domových prípojkách a ich prevádzka (otváranie, zatváranie) je riadená automaticky v závislosti od stavu hladiny v zberných šachtách pomocou ovládacieho potrubia. Z podtlakovej stanice sú odpadové vody následne dopravované výtlakom na gravitačnú kanalizačnú sieť v Dunajskej Strede a následne do ČOV Dunajská Streda - Kútniky. Celý systém podtlakovej kanalizácie tvoria nasledovné objekty: 1. podtlaková stanica, zberné nádrže, vákuové čerpadlá, výtlakové čerpadlo, riadiaca jednotka,2. podtlaková stoková sieť – hlavné rady a podružné rady ukončené zbernými šachtami,3. gravitačné domové zvody do zberných šácht (tieto nie sú predmetom projektu, budú riešené vlastníkmi nehnuteľností, ktoré budú systém využívať - domácnosti). Systémom podtlakovej kanalizácie budú odpadové vody dopravované do zbernej nádrže podtlakovej stanice. Samotná kanalizačná sieť bude vybudovaná z tlakového potrubia PVC  s atestom na podtlak. Na potrubie budú osadzované špeciálne tvarovky pre napájanie vedľajších vetiev – podružných radov a domových šachiet. Po vzdialenostiach cca 50 – 120 m budú umiestňované revízne šachty slúžiace pre kontrolu potrubia a káblové rozvody monitoringu pre vyhľadávanie prípadných porúch. Zberné šachty sú navrhnuté ako celoplastové. V šachte je priestor manipulačný (ovládanie šachty, prepúšťací podtlakový ventil a riadiaca jednotka) a akumulačný, kde sa zhromažďujú splaškové odpadové vody. Šachta je zakrytá plastovým poklopom.

Vybudovaním verejnej kanalizácie obec vo významnej miere prispieva k ochrane ŽP (v našom prípade k ochrane kvality vody) pred znečistenými odpadovými vodami. Navrhovaný projekt rieši dobudovanie verejnej kanalizácie v obci Malé Dvorníky s cieľom zabezpečenia bezpečného a ekologického odvádzania odpadových vôd z domácností a s cieľom chrániť životné prostredie (hlavne kvalitu podzemných vôd) pred negatívnymi účinkami vypúšťania odpadových vôd do prietokov. Nakoľko obec sa nachádza na území CHVO Žitný ostrov s významnými zásobami povrchových a podzemných vôd – jej základnou povinnosťou je správať sa environmentálne a venovať zvýšenú pozornosť ochrane kvality vôd pred znečistenými, alebo nedostatočne čistenými odpadovými vodami. Projekt podporuje aj napĺňanie cieľov Dunajskej stratégie v prioritnej oblasti 4. „Obnova a udržanie kvality vôd“.

Investícia je podporovaná z Environmentálneho fondu.