Všeobecné podmienky internetového obstarávania vstupeniek na festival XIX. Obecné dni Malé Dvorníky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Festival  XIX. Obecné dni Malé Dvorníky (ďalej len „festival“) je neziskovým kultúrnym podujatím usporadúvaným v príslušnom kalendárnom roku raz ročne, ktorého organizátorom je Obec Malé Dvorníky,  IČO: 00800210, sídlo: Dunajskostredská ulica 153/1, 92901 Malé Dvorníky, Slovenská republika (ďalej len „organizátor“).
1.2 Organizátor pri usporadúvaní festivalu nekoná v rámci predmetu svojej prípadnej obchodnej ani inej podnikateľskej činnosti, zárobkovej činnosti a ani povolania. Medzi organizátorom a osobou, ktorá si postupom podľa týchto podmienok obstarala vstupenku, (ďalej len „návštevník festivalu“) a ani medzi organizátorom a osobou, ktorá si hodlá obstarať vstupenku, preto podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a súčasne ani podľa súhlasnej vôle týchto osôb nevzniká právny vzťah dodávateľa a spotrebiteľa. 
1.3 Tieto podmienky sa vzťahujú výlučne na internetové obstarávanie vstupeniek na festival (ďalej len „vstupenka“) prostredníctvom internetovej stránky www.maledvorniky.sk, www.kisudvarnok.sk   Osoba, ktorá si hodlá obstarať vstupenku, uzaviera prvým úkonom smerujúcim k obstaraniu vstupenky s organizátorom podľa § 51 Občianskeho zákonníka osobitnú nepomenovanú zmluvu o obstaraní vstupenky na dobu určitú do ukončenia festivalu v príslušnom kalendárnom roku a tieto podmienky upravujú touto zmluvou založené právne vzťahy organizátora a tejto osoby. Obstaraním vstupenky sa osoba, ktorá si hodlá obstarať vstupenku, stáva návštevníkom festivalu. 
1.4 Tieto podmienky neplatia pre určenie pravidiel usporiadania festivalu ani pre určenie dĺžky trvania, programu a iných organizačných podmienok festivalu (ďalej len „organizačné podmienky festivalu“). Návštevník festivalu berie na vedomie, že organizátor je oprávnený bez súhlasu návštevníka festivalu jednostranne rozhodovať o všetkých organizačných podmienkach festivalu, vrátane zmeny dĺžky trvania festivalu a programu festivalu.
1.5 Vstupenka oprávňuje návštevníka festivalu voči organizátorovi na vstup do miesta konania festivalu v čase konania festivalu výlučne za podmienok uvedených v bode 2.4 týchto podmienok. Vstupenka neoprávňuje návštevníka voči organizátorovi na akékoľvek konkrétne majetkové plnenie, ani na dodržanie akejkoľvek konkrétnej organizačnej podmienky festivalu a ani na akýkoľvek konkrétny umelecký, kultúrny, športový alebo iný obdobný výkon organizátora alebo tretej osoby.

 

2. Spôsob obstarania vstupenky 

2.1 Pred výberom vstupenky sa osoba, ktorá si hodlá obstarať vstupenku, vo vlastnom záujme oboznámi s týmito podmienkami a s organizačnými podmienkami festivalu. Po výbere a označení vstupenky je osoba, ktorá si hodlá obstarať vstupenku, povinná riadne, úplne a pravdivo vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované údaje. Potvrdením zadaných údajov dochádza k presmerovaniu na platobnú bránu, kde osoba, ktorá si hodlá obstarať vstupenku, následne zaplatí za vstupenku prostredníctvom služby cardpay (Tatra Banka). Po vykonaní platby nasleduje opätovné presmerovanie na stránku www.maledvorniky.sk, www.kisudvarnok.sk
2.2 Bezodkladne po riadnom a včasnom uskutočnení platby za vstupenku dostane návštevník festivalu potvrdzujúci e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu. E-mail, vrátane v ňom uvedeného QR kódu, slúži ako doklad o vstupenke, ktorá je platná počas trvania festivalu v mieste a čase konania festivalu. Vstupenka je v zásade nevratná, nemožno ju u organizátora spätne vymeniť za peniaze alebo iné majetkové plnenie a nepodlieha umoreniu. Ustanovenie bodu 1.4 týchto podmienok nie je týmito ustanoveniami dotknuté. 
2.3 Osoba, ktorá si hodlá obstarať vstupenku, si vstupenku môže obstarať najneskôr 60 minút pred ukončením 2.dňa festivalu, pričom v rámci jednej obstarávacej operácie možno obstarať najviac 30 vstupeniek. 
2.4 Pred vstupom do miesta konania festivalu v čase konania festivalu je návštevník festivalu povinný predložiť vstupenku, ktorá obsahuje čitateľný QR kód, osobe poverenej organizátorom na elektronické overenie a potvrdenie vstupenky. Vstupenka  je na jednorázové použitie. Po deaktivovaní QR kódu dostane majiteľ vstupenky náramok platný cez  trvanie podujatia na dni 25-26.august 2018. Vstupenku možno predložiť v tlačenej forme alebo v elektronickej forme na mobilnom elektronickom zariadení (priamo z mailového konta alebo iba ako fotografiu QR kódu). Vstupenku možno využiť na vstup do miesta konania festivalu v čase konania festivalu iba jedenkrát. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek prípadné zneužitie vstupenky tretími osobami. Ochranu vstupenky pred zničením, stratou, prístupom tretej osoby alebo zneužitím zabezpečuje výlučne sám návštevník festivalu. (VZOR ONLINE VSTUPENKY) 
2.5 Organizátor nie je prevádzkovateľom služby, prostredníctvom ktorej sa platí za vstupenku.

 

3. Uplatňovanie nedostatkov pri obstarávaní vstupenky 

3.1 Pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis alebo tieto podmienky výslovne neustanovujú inak, organizátor nevybavuje reklamácie ani iné obdobné uplatnenia nárokov, námietky, ani sťažnosti vo veci obstarania vstupenky alebo platby za vstupenku. 
3.2 Ak pri obstaraní vstupenky došlo k riadnemu, včasnému a úplnému odpísaniu sumy za obstaranie vstupenky z účtu návštevníka festivalu (osoby, ktorá si hodlá obstarať vstupenku) v prospech na to určenej služby, ale vstupenka sa mu nezobrazila, ani nebola zaslaná na ním riadne zadaný e-mail, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí zákazník uplatniť v banke, prostredníctvom ktorej predmetnú úhradu realizoval (ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej príslušná platba prebehla), a súčasne musí bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní o tejto skutočnosti upovedomiť organizátora písomne e-mailom na e-mailovú adresu: obecmaledvorniky@slovanet.sk  a súčasne organizátorovi preukázať riadne, včasné a úplné odpísanie sumy za obstaranie vstupenky z účtu návštevníka festivalu (osoby, ktorá si hodlá obstarať vstupenku) v prospech na to určenej služby. 
3.3 V odôvodnených prípadoch môže organizátor na základe upovedomenia podľa bodu 3.2 týchto podmienok jednostranne rozhodnúť o dodatočnom vydaní náhradnej vstupenky, ktorú môže dodatočne zrušiť, a to najmä v prípade, ak sa dodatočne preukáže, že nedošlo k riadnemu, včasnému alebo úplnému odpísaniu sumy za obstaranie vstupenky z účtu návštevníka festivalu (osoby, ktorá si hodlá obstarať vstupenku) v prospech na to určenej služby; ustanovenia článku 1. ani článku 2. týchto podmienok tým nie sú dotknuté. 

 

4. Ochrana osobných údajov 

4.1 Na ochranu osobných údajov v právnych vzťahoch medzi organizátorom a návštevníkom festivalu sa použijú osobitné predpisy o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu svojej vecnej a územnej pôsobnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (GDPR)a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
4.2 Na čas do vykonania nevyhnutného opatrenia pred uzatvorením osobitnej zmluvy o obstaraní vstupenky podľa bodu 1.3 týchto podmienok je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas osoby, ktorá si hodlá obstarať vstupenku, ako dotknutej osoby, so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: (Meno, Priezvisko, mailová adresa....) Ak organizátor ako prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Súhlas dotknutej osoby musí byť vážnym a slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
4.3 Osoba, ktorá si hodlá obstarať vstupenku, ako dotknutá osoba berie na vedomie, vyhlasuje, že si je vedomá, a súhlasí s tým, že od vykonania nevyhnutného opatrenia pred uzatvorením osobitnej zmluvy o obstaraní vstupenky podľa bodu 1.3 týchto podmienok je právnym základom spracúvania osobných údajov skutočnosť, že spracúvanie jej osobných údajov v rozsahu: (Meno, Priezvisko, mailová adresa....) je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením osobitnej zmluvy o obstaraní vstupenky podľa bodu 1.3 týchto podmienok na základe žiadosti dotknutej osoby a následne na plnenie osobitnej zmluvy o obstaraní vstupenky podľa bodu 1.3 týchto podmienok, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. 
4.4 Návštevník festivalu súčasne podľa osobitných predpisov o ochrane osobnosti prijatím týchto podmienok dáva privolenie s vyhotovovaním svojich podobizní (fotografií) počas festivalu. 
4.5 Organizátor festivalu ako prevádzkovateľ poskytuje návštevníkovi festivalu ako dotknutej osobe pred spracúvaním osobných údajov 
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ktorým je organizátor podľa bodu 1.1 týchto podmienok: Obec Malé Dvorníky, IČO: 00800210, sídlo: Dunajskostredská ulica 153/1, 92901 Malé  Dvorníky, Slovenská republika, 
b) informáciu o tom, že prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu, 
c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené a ktorým je obstaranie vstupenky, organizačné zabezpečenie vstupu a účasti návštevníka festivalu na festivale, súvisiaca komunikácia medzi organizátorom a návštevníkom festivalu, marketing festivalu a štatistické vyhodnocovanie údajov týkajúcich sa festivalu, 
d) právny základ spracúvania osobných údajov, ktorý uvedený v bodoch 4.2 a 4.3 týchto podmienok, 
e) informáciu o tom, že dôvodom spracúvania osobných údajov nie je skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, 
f) informáciu o tom, že osobné údaje sa neposkytnú žiadnemu príjemcovi, 
g) informáciu o tom, že prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
h) informácie o dobe uchovávania osobných údajov do zániku osobitnej zmluvy o obstaraní vstupenky podľa bodu 1.3 týchto podmienok; ďalšie spracúvanie osobných údajov bude vykonávané výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu a na štatistický účel, pričom budú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov uvedených v bode 4.1 týchto podmienok, 
i) informácie o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov a o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov, v rozsahu a spôsobom podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov uvedených v bode 4.1 týchto podmienok, 
j) informácie o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby,
k) informácie o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
l) informáciu o tom, že poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie osobitnej zmluvy o obstaraní vstupenky podľa bodu 1.3 týchto podmienok, a o tom, že dotknutá osoba síce nie je povinná poskytnúť osobné údaje, avšak následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť uzavretia(existencie) osobitnej zmluvy o obstaraní vstupenky podľa bodu 1.3 týchto podmienok,
m) informáciu o neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 
4.6 Organizátor spracúva osobné údaje podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov uvedených v bode 4.1 týchto podmienok predovšetkým podľa zásady zákonnosti, zásady obmedzenia účelu, zásady minimalizácie osobných údajov, zásady správnosti, zásady minimalizácie uchovávania, zásady integrity a dôvernosti a zásady zodpovednosti. 
4.7 Dotknutá osoba má v rozsahu a spôsobom podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov uvedených v bode 4.1 týchto podmienok právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
4.8 Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 
4.9 Kde sa v tomto bode používa pojem „návštevník festivalu“ rozumie sa ním podľa povahy veci aj osoba, ktorá si hodlá obstarať vstupenku. 

 

5. Záverečné ustanovenia 

5.1 Prvým úkonom smerujúcim k obstaraniu vstupenky návštevník festivalu v celom rozsahu a bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto podmienok a je nimi viazaný, bez ohľadu na to, či dôjde k riadnemu obstaraniu vstupenky. Kde sa v tomto bode používa pojem „návštevník festivalu“ rozumie sa ním podľa povahy veci aj osoba, ktorá si hodlá obstarať vstupenku. 
5.2 Organizátor je oprávnený jednostranne meniť tieto podmienky. V prípade, ak organizátor využije toto právo zmeniť tieto podmienky, prostredníctvom internetovej stránky www.maledvorniky.sk, www.kisudvarnok.sk   verejne oznámi návštevníkom festivalu zmenené podmienky pred ich účinnosťou, ktorú určí v tomto písomnom oznámení. Odo dňa účinnosti zmeny týchto podmienok sa uplatnia zmenené podmienky. 
5.3 Rozhodným právom pre tieto podmienky je výlučne slovenské právo. Na riešenie sporov, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v súvislosti s týmito podmienkami, majú výlučnú právomoc slovenské súdy. Právne účinky dohody o výlučnej právomoci slovenských súdov trvajú aj po skončení právneho vzťahu organizátora a návštevníka festivalu. Kde sa v tomto bode používa pojem „návštevník festivalu“ rozumie sa ním podľa povahy veci aj osoba, ktorá si hodlá obstarať vstupenku. 
5.4 Tieto podmienky zverejňuje organizátor na internetovej stránke www.maledvorniky.sk, www.kisudvarnok.sk. Ak sú tieto podmienky vyhotovené vo viacerých jazykoch, právne záväzné znenie je slovenské znenie. Tieto podmienky platia aj po skončení právneho vzťahu organizátora a návštevníka festivalu, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov.