Údaje obce

Obec Malé Dvorníky sa nachádza v južnej časti Trnavského kraja v tesnom susedstve okresného mesta Dunajská Streda. Obec od roku 1960 bola zlúčená s obcou Veľké Dvorníky, tento stav trval až 30 rokov, v roku 1990 sa obec osamostatnila.V centre obce sa nachádza viacúčelová moderná budova obecného domu, ktorá je nielen obecným úradom, ale aj strediskom kultúrnych a spoločenských podujatí. V obci je materská škola, základná škola, rímskokatolicky kostol, cintorín, dobrovoľný hasičský zbor, klub dôchodcov, moderné detské ihrisko, športové ihrisko, obchod s potravinami.

Štatistické údaje

Rozloha: 854 ha

Základné výsledky - Sčítanie obyvaťelov, domov a bytov 2011

počet obyvateľov spolu: 1038
muži:  505
ženy:  533

 

Podľa národnosti:

maďarská: 920

slovenská: 113

česká: 2

nezistená: 3

 

Podľa náboženského vyznania:

Rímskokatolícka cirkev: 873

Gréckokatolícka: 3

Pravoslávna cirkev: 1

Evanjelická augsburg. cirkev: 7

Reformovaná kresť. cirkev: 69

Evanjelická cirkev metodistická: 1

Ústredný zväz židovských náb.obcí: 1

Bez vyznania: 68

Nezistené: 15

 

Podľa veku a pohlavia:

0-14 rokov: 153

15-59 rokov muži: 356

15-59 rokov ženy: 335

60- a viac muži: 77

60- a viac ženy: 117