INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

na podujatí: XIX: Obecné Dni konajúceho sa v dňoch 25 - 26.08.2018

 

Názov: Obec Malé Dvorníky
Sídlo: Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky
IČO: 00 800 210
Tel.č. +421 /0/31 552 30 96
Mail: obecmaledvorniky@slovanet.sk, obecmaledvorniky@post.sk

Zúčastnením sa na podujatí môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov nami (organizátorom), a to k zachyteniu Vašej podobizne, vyhotovovaniu fotografií a k ich zverejneniu v médiách (vrátane obecných novín), na našom webovom sídle a sociálnych sieťach. Toto spracúvanie osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme, ktorý spočíva v informovaní verejnosti a zúčastnených hostí o uskutočnení tohto podujatia, ktoré sme zorganizovali , ako XIX. Obecné Dni. Vaše osobné údaje na základne nášho oprávneného záujmu uchováme, kým neodpadne dôvod ich spracúvania.

Nižšie uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie upravené v článkoch 12 až 22 Nariadenia Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Ako dotknutá osoba máte právo:

- na prístup k svojim osobným údajom,
- na opravu nesprávnych osobných údajov,
- na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
- namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
- na výmaz osobných údajov,
- na prenosnosť údajov, pokiaľ bude takýto prenos technický možný,
- na odvolanie súhlasu so spracúvaním
- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Máte právo namietať kedykoľvek spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Nesmieme ďalej spracúvať tieto Vaše osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Uplatniť si u nás Vaše práva môžete zaslaním emailovej správy, písomnej žiadosti, osobne na našej adrese sídla alebo na mieste konania tohto podujatia.

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané: fotograf, poskytovateľ marketingových služieb. Vaše osobné údaje však neprenášame žiadnemu subjektu z tretích krajín mimo EÚ.

V prípade potreby bližších informácii ohľadne ochrany osobných údajov kontaktujte organizátora alebo zodpovednú osobu emailom na: z.o.maledvorniky@gmail.com