Anonymný dotazník - Ako sa mi žije v obci s titulom Dedina roka - v Malých Dvorníkoch?

« Späť
 

Vážený respondent, vážená respondentka,

chceli by sme Vás požiadať o zapojenie sa do prieskumu, ktorý realizuje Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre v rámci výskumného projektu s názvom Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka*.

Projekt je zameraný na výskum ôsmich úspešných slovenských obcí, nositeľov titulu Dedina roka, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pre ďalšie obce pri zlepšovaní kvality života vo vidieckom prostredí na Slovensku.

Dotazník je anonymný. Vaše individuálne odpovede nebudú zverejnené a budú vyhodnotené výlučne ako súčasť výskumného projektu.

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 15 minút.

Pokiaľ budete dotazník vypĺňať v rámci viacerých členov/iek domácnosti, prosíme o vyplnenie odpovedí za každého člena/ku jednotliv.

Dotazník je prístupný do 25. júna 2021.

Vopred ďakujeme za Vašu ochotu zapojiť sa do prieskumu.

Za výskumný tím UKF v Nitre,

prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.*Výskum je realizovaný v rámci projektu schváleným Agentúrou pre podporu vedy a výskumu (č. APVV-16-0115). Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Luther, CSc., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava, Klemensova 19; za výskumný tím UKF v Nitre prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

 

Dotazník:

https://forms.gle/QdeuroN1FkCAYsjV6